Algemene Voorwaarden van de Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK)

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SVCK. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Door het aangaan van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden en zullen eventuele voorwaarden die de opdrachtgever hanteert niet van toepassing zijn. SVCK wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.

1.3 Een examenreglement, vastgesteld door SVCK, is op de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van een examen van toepassing.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen SVCK en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte.

2.2 Inschrijving voor een training of examen vindt plaats met behulp van het hiervoor bestemde (digitaal) inschrijfformulier dat te vinden is op de website of een hardkopie daarvan dat te downloaden is via de website.

2.3 Indien van toepassing moet deelnemer/kandidaat voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De toelatingsvoorwaarden voor trainingen staan vermeld op de website. De toelatingsvoorwaarden voor examens eveneens.

2.4 Na inschrijving ontvangt de deelnemer/kandidaat, een schriftelijke dan wel digitale ontvangstbevestiging. Drie weken voor aanvang van de training ontvangt de deelnemer/kandidaat, een uitnodiging waarop de datum/data, de locatie(s) en de tijden van de training of het examen zijn vermeld. Bij last-minute inschrijvingen (vanaf drie weken voor het begin van de training kan het voorkomen dat er alleen een uitnodiging wordt verstuurd en zijn bij inschrijving de annuleringsvoorwaarden van kracht.

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op een geoffreerde opdracht, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien schriftelijk door SVCK bevestigd.

 

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen en geldigheidsduur staan op de website.

3.2 SVCK is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van redenen aan te passen.

3.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. SVCK is gerechtigd elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen.

3.4 Door SVCK uitgebrachte aanbiedingen (offertes) zijn vrijblijvend. De in een aanbieding (offerte) van SVCK vermelde prijzen zijn geldig tot de in de aanbieding genoemde vervaldatum en zijn slechts dan vast en onveranderlijk indien dit uitdrukkelijk in de aanbieding is opgenomen.

 

Artikel 4: Betaling

4.1 De betaling geschiedt door het voldoen van de factuur vóór of op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

4.2 Klachten over facturen dienen schriftelijk binnen de betaaltermijn te worden gemeld. Daarna wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever (dit kan ook een deelnemer/kandidaat zijn die op eigen initiatief akkoord heeft gegeven op een offerte) heeft SVCK het recht, vanaf de factuurdatum, tot aan de dag van de volledige voldoening, de wettelijke rente over de nog openstaande bedragen in rekening te brengen.

4.4 Indien SVCK na het intreden van verzuim van de opdrachtgever het nodig acht een incassoprocedure te starten, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever. De kosten zijn, naar keuze van SVCK, gelijk aan de werkelijke kosten of 15% van het factuurbedrag plus de hierover verschuldigde rente, met een minimum van € 115,-.

 

Artikel 5: Deelnemers/kandidaten

5.1 Kandidaten zijn verplicht zich op de uitvoeringslocatie van het examen vooraf te legitimeren. Als legitimatie worden de volgende documenten geaccepteerd: geldige Europese Identiteitskaart (EIK), geldig paspoort en een geldig rijbewijs.

5.2 SVCK heeft het recht deelnemers/kandidaten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training of het examen verhinderen, van verder deelname aan de training of het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de training of het examen onverlet.

 

Artikel 6: Uitslag en online register

6.1 Onder voorwaarde dat de factuur is voldaan, ontvangt de deelnemer/kandidaat direct na het examen of het einde van de training de uitslag. Wanneer aan alle eisen van de training en het examen is voldaan, ontvangt de deelnemer/kandidaat het door SVCK erkende vakbekwaamheidscertificaat.

6.2 SVCK beheert een online register waarin alle afgegeven vakbekwaamheidscertificaten zijn opgenomen. Uiteraard worden door de SVCK geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

6.3 In geval van beschadiging, diefstal of verlies van het originele vakbekwaamheidscertificaat,

is het mogelijk om deze opnieuw aan te vragen. Hiervoor wordt € 45,- in rekening gebracht.

 

Artikel 7: Auteurs- en eigendomsrecht

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het verstrekte trainingsmateriaal en examens van SVCK, alsmede alle ideeën, knowhow en technieken die door SVCK zijn ontwikkeld, blijven eigendom van SVCK tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Trainingsmateriaal of examens die SVCK in opdracht van derden beheert en organiseert blijven eigendom van de opdrachtgevers. De door SVCK uitgegeven en beheerde examenmaterialen zijn beschermd met auteursrechten en copyright. Het in bezit hebben van examenmaterialen, buiten de afname van het examen, door de deelnemer/kandidaat is niet toegestaan.

7.3 Deelnemer/kandidaat en opdrachtgever mogen al het door SVCK vervaardigde en/of ter beschikking gestelde trainingsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van SVCK niet toegestaan om trainingsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, aan derden af te staan of te verkopen.

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid en geheimhouding

8.1 Indien SVCK gebruik maakt van bedrijfsspecifieke informatie zal SVCK deze informatie alleen ten behoeve van het betreffende project gebruiken.

8.2 Zowel de opdrachtgever als SVCK hebben de vrijheid om het door SVCK, ten behoeve van de opdrachtgever, ontwikkelde product te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie, mits de vertrouwelijkheid.

8.3 SVCK is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. SVCK zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de opdrachtgever nemen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien de dienstverlening van SVCK tekortkomingen of gebreken vertoont ten opzichte van de in de opdracht vastgelegde afspraken, zal SVCK dit herstellen voor zover dat binnen haar vermogen en verantwoordelijkheid ligt.

9.2 Met uitzondering van wat in deze voorwaarden is vastgesteld, is SVCK niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van door SVCK geleverde zaken en/of verrichte diensten, waaronder schade van en aan deelnemers/kandidaten en/of derden ontstaan tijdens training en/of examen of als gevolg van het gebruik van trainings- of examenmateriaal.

9.3 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is SVCK nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever die de waarde van de opdracht te boven gaat.

9.4 SVCK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer/kandidaat en opdrachtgever.

9.5 De deelnemer/kandidaat wordt geacht de veiligheidsinstructies en regels te volgen. Bij weigering is de deelnemer/kandidaat volledig aansprakelijk.

 

Artikel 10: Annulering

10.1 SVCK behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende deelnemers/kandidaten een training of examen te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Annulering kan via de website, per post of e-mail onder vermelding van de betreffende deelnemer/kandidaat en trainings- of examengegevens. De datum van ontvangst bij SVCK geldt als annuleringsdatum. Wanneer SVCK geen correcte annuleringskennisgeving ontvangen heeft, zal bij niet verschijnen van de deelnemer/kandidaat het volledige bedrag in rekening gebracht worden.

10.3 Bij annulering tot uiterlijk drie weken voor het begin van de training of examen zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.

10.4 Opdrachtgever heeft het recht om in geval van verhindering van de deelnemer/kandidaat een vervanger te sturen, mits de vervangende deelnemer/kandidaat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

10.5 Indien een opdrachtgever een opdracht moet annuleren kunnen alle door SVCK ten behoeve van die opdracht aantoonbare kosten, de winstderving en de schade als gevolg van het annuleren van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht.

10.6 Indien SVCK een opdracht, examen door onvoorziene omstandigheden of overmacht moet annuleren, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht. SVCK is niet aansprakelijk voor schade die voor opdrachtgever uit het annuleren voortvloeit.

 

Artikel 11: Klachten

11.1 SVCK hanteert een klachtenprocedure. Klachten over de organisatie of uitvoering van de trainingen of examens kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemeld bij SVCK, Postbus 9515, 4801 LM  Breda. Na ontvangst van de klacht ontvangt u binnen enkele dagen een schriftelijke bevestiging. U ontvangt binnen drie weken, na bevestiging van de klacht, een reactie.

11.2 Bezwaren tegen de beoordeling van een examen kunnen uitsluitend worden ingediend bij SVCK.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussen SVCK en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

12.2 Alle procedures met betrekking tot dan wel voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Breda.

Wijzigingen voorbehouden (4 december 2014)